O konferencji

Czego dotyczy konferencja? Do kogo jest ona adresowana?

Read More

Program

Jakie tematy zostaną poruszone podczas wydarzenia? Jak wygląda harmonogram?

Read More

Prelegenci

Kto wystąpi na konferencji?

Read More

Dobre praktyki w obszarze zatrudnienia pracowników wiedzy 65 plus (cz. 2)

Zindywidualizowane umowy o pracę W ramach indywidualnie ustalanych umów o pracę pracownika z pracodawcą szczególne znaczenie odgrywają idiosynkratyczne umowy o pracę, zwane I-deals[1]. Umowy te umożliwiają zarówno pracownikowi jak i pracodawcy indywidualnie negocjowane umowy, dotyczące wykonywanej pracy i wydają się być szczególnie istotne w przypadku pracowników wiedzy 65 plus. Zdaniem Kowalczyk (2014,s.148), Rosseau, Ho i

Read More

Dobre praktyki w obszarze zatrudnienia pracowników wiedzy 65 plus (cz. 1)

Dobre praktyki stosowane przez przedsiębiorców i przedstawicieli kadry kierowniczej w obszarze zatrudnienia pracowników wiedzy 65 plus sprowadzają się do podejmowania przez konkretne organizacje działań zmierzających do realizacji dwóch rodzajów celów: umożliwienia w miarę pełnego wykorzystania kapitału intelektualnego wiedzy i doświadczenia tkwiącego w pracownikach wiedzy w celu zachowania konkurencyjności firmy oraz do umożliwienia pracownikom dalszej realizacji

Read More

Postawy pracodawców wobec zatrudniania pracowników wiedzy 65 plus

Ze względów poznawczych i aplikacyjnych istotne wydaje się, poznanie postaw pracodawców i pracowników w wieku około emerytalnym, wobec przedłużającego się okresu aktywności zawodowej, aby wskazać i wypracować mechanizmy stymulujące pracodawców do zatrudniania pracowników wiedzy w wieku 65 plus, w celu wykorzystania ich potencjału, a także tworzenia pozytywnego wizerunku organizacji. Z drugiej strony równie istotne jest

Read More

Zarządzanie kompetencjami pracowników w wieku 65+

Zarządzanie kompetencjami pracowników w wieku 65 plus jest elementem zarządzania różnorodnością, które odnosi się do różnorodności osób zatrudnionych, przedmiotowo brzmiącego określenia różnorodności siły roboczej: (workforce diversity), czy też różnorodności miejsca pracy (workplace diversity) (McMahon,2010). Dla celów niniejszego projektu istotna jest różnorodność pracownicza obejmująca wszelkie widoczne i niewidoczne aspekty, pod którymi pracownicy różnią się od siebie

Read More

Satysfakcja z pracy pracowników pokolenia 65+

Człowiek w wieku późnej dorosłości jest osobą o wewnętrznym poczuciu umiejscowienia kontroli, charakteryzuje go wysoki poziom własnej skuteczności posiada wyodrębnione w strukturze własnego „Ja” zarówno „Ja przedmiotowe” jak i „Ja intencjonalne” to można oczekiwać, że w okresie późnej dorosłości nadal będzie realizował swój program życiowy, oczywiście mogą zmieniać się cele szczegółowe i sposoby ich realizacji,

Read More

Potencjalne korzyści wynikające z zatrudnienia osób w wieku 65+

Portal Entrepreneur.com wskazuje na 12 korzyści, jakie niesie ze sobą zatrudnianie starszych pracowników (Bastien 2006): Bardziej niż młodzi pracownicy są poświęceni wykonywanemu zadaniu. Okazują pasję i reprezentują sobą wyższą etykę pracy. Prawdopodobieństwo, że pracownik znajdzie “literówkę” w źle zapisanym nazwisku klienta, zadzwoni do klienta przed umówioną wizytą, aby uprzedzić go, że nie zostanie obsłużony na

Read More

Czy pracownicy starsi są mniej produktywni?

Wzrost liczby seniorów powiązany jest ze zwiększeniem się wartości wypłacanych świadczeń społecznych, wzrostem nakładów na opiekę medyczną i usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne, przede wszystkim te instytucjonalne (Drucker 1999, s. 83). Z kolei zatrudnianie osób w wieku 65+ jest obarczone wieloma stereotypami, z których chyba najbardziej popularny to taki, który głosi, że starsi pracownicy są mniej wydajni, czyli

Read More

Istota produktywności pracowników w wieku 65+

Wraz z rosnącym udziałem osób w wieku 65+ w społeczeństwie, naturalnym kierunkiem zainteresowań praktyków i teoretyków zarządzania wydaje się poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: „Jak zwiększyć produktywność pracy pracowników 65+?” Peter Drucker wymienia następujące determinanty produktywności: Definicja tego, co jest zadaniem, Stopień autonomii pracownika, Stopień innowacyjności zaprogramowany w pracy pracownika, Zdolność i skłonność do uczenia się,

Read More

Korzyści i problemy w organizacji wynikające z zatrudniania pracowników w wieku przedemerytalnym

Stosunkowo niewielka popularność koncepcji zarządzania wiekiem może wynikać z niskiej świadomości pracodawców w zakresie korzyści związanych z zatrudnianiem pracowników 65plus. Aspekty prawne związane z zatrudnianiem/utrzymywaniem zatrudnienia dojrzałych pracowników (wiedzy) nie sugerują konkretnych rozwiązań, korzystnych dla pracowników w omawianej sytuacji. Brak rozstrzygnięć tym zakresie może być uwarunkowany zarówno, zwyczajowo uznanym przechodzeniem na emeryturę, w momencie uzyskania

Read More

Planowanie rozwoju pracownika wiedzy w wieku 65+

W zakresie planowania rozwoju każdego pracownika z zwłaszcza pracowników wiedzy 65plus, konieczne jest uwzględnienie indywidualnego podejścia. Nie oznacza to oczywiście konieczności realizowania odrębnej polityki personalnej związanej z współpracą z osobami dojrzałymi organizacyjnie, ale dotyczy podejmowania takich działań, które uwzględnią ich aktywność zawodową w jak najszerszym zakresie. Wśród preferowanych form współpracy mogłyby znaleźć się następujące działania:

Read More